Personuppgiftspolicy

Välkommen till http://www.hundtts.se (”HundTTS”). Vi förstår att dataskydd är viktigt för dig som vår kund och det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Det innebär att vi alltid ser till att samla in personlig information ansvarsfullt med hänsyn till din integritet.
Denna personuppgiftspolicy förklarar därför hur och varför HundTTS samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter till Personuppgiftsansvarig

HundTTS, Sabrina Heinrich
E-post: info@hundtts.se
Telefonnummer: 070 26 78 551
Adress: Gråliden 12, 93494 Kåge

1. Grundläggande information

All behandling av personuppgifter som HundTTS utför sker i en enlighet med Dataskyddsförordningen (2016/679) och annan relevant lagstiftning. Genom att du godkänner denna policy är du införstådd med att vi använder dina personuppgifter på nedan angivna sätt.

HundTTS förbinder sig att endast hantera personuppgifter i enlighet med denna policy.

2. När samlar vi dina personuppgifter?

Vi kan samla in personlig identifieringsinformation från dig på olika sätt, inklusive men inte begränsat till, när du anmäler dig till en kurs eller träning, skapa ett konto i online-butiken, prenumererar på nyhetsbrevet och i samband med andra aktiviteter, tjänster, funktioner, eller resurser vi gör tillgängliga. Du kan besöka HundTTS:s webbsida anonymt. Vi samlar in personlig identifieringsinformation från dig endast om du frivilligt lämnar in sådan information till oss. Du kan vägra att lämna personlig identifieringsinformation, men genom att göra det du hindras från att delta i vissa aktiviteter.

3. Vilka personuppgifter inhämtas?

HandTTS samlar, lagrar och använder endast personuppgifter som är nödvändiga, väsentliga och förenliga med tjänsternas ändamål. Vi kan komma att behandla följande uppgifter:

Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, betalningsuppgifter, uppgifter om dina träningar, träningshistorik, köphistorik, IP-adress och information om din användning av HundTTS:s webbplats.

4. Varför samlar vi dina personuppgifter och på vilken rättslig grund?

HundTTS samlar personuppgifter i syfte att organisera träningar, skicka fakturor och uppfylla förpliktelser enligt bokföringslagen. Vi gör det även för att vi ska kunna förbättra våra tjänster gentemot dig som kund.

Vi kan även med stöd av ditt samtycke marknadsföra och anpassa erbjudanden till dig eller informera om våra tjänster via nyhetsbrev i e-post. Genom att godkänna denna policy vid registrering samtycker du således till sådan behandling av dina personuppgifter.

5. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

HundTTS sparar endast dina personuppgifter så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för behandlingen. Personuppgifterna kommer att gallras när de inte längre är relevanta för de ändamål vilka de samlats in.

HundTTS sparar uppgifter om kunder i högst 12 månader efter att kunden senast har genomfört ett träning eller på annat sätt har interagerat med HundTTS.

HundTTS kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka HundTTS:s rättsliga intressen, t ex om det pågår en juridisk process.

6. Dina rättigheter

HundTTS ansvarar för att tillvarata dina rättigheter i enlighet med Dataskyddsförordningen och annan relevant lagstiftning. Detta innebär att du har rätt att:

  • Få tillgång till dina samlade personuppgifter. Det innebär även att du har rätt att kostnadsfritt begära ett registerutdrag i digitalt format av dina personuppgifter.
  • Begära att vi rättar felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter.
  • Få dina uppgifter permanent raderade om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlats in eller då du inte längre samtycker till behandlingen. Rätten gäller inte om det finns annan rättslig grund för behandlingen eller om det annars finns en rättslig skyldighet för HundTTS att behandla personuppgifterna.
  • Få behandlingen av dina personuppgifter begränsad. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för angivet ändamål.
  • Motsätta dig behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring (t es nyhetsbrev). Invändning mot sådan behandling sker genom meddelande via mail till info@hundtts.se. När vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med behandling för sådant marknadsföringsändamål.
  • Inge eventuella klagomål om behandlingen av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten; Datainspektionen (https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/).

HundTTS kommer att underrätta varje tredje part som har tillgång till dina personuppgifter om eventuella ändringar begärs för att säkerställa att dina rättigheter tillvaratas på det sätt som beskrivs ovan.

7. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

HundTTS förbehåller sig rätten att lämna ut personuppgifter till en tredje part. Så kommer uppgifterna att spara inom en bokföringsprogram och därmed att lämna ut till vår redovisningsbyrå.

HundTTS kan komma att lämna ut personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning eller för att tillvarata HundTTS:s rättsliga intressen.

Om personuppgifter överförs på detta sätt kommer HundTTS att vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att personuppgifterna fortsätter vara skyddade i enlighet med Dataskyddsförordningen. HundTTS kommer även säkerställa att personuppgifterna överförs på ett lagligt och säkert sätt.

HundTTS kommer inte att sälja personuppgifter till tredje part.

8. Ändringar av personuppgiftspolicyn

HundTTS har rätt att när som helst uppdatera denna integritetspolicy. Vi uppmuntrar studenter att ofta kontrollera denna sida för eventuella ändringar. Du erkänner och samtycker till att det är ditt ansvar att regelbundet granska denna integritetspolicy och bli medveten om ändringar.

9. Ditt godkännande av dessa villkor

Genom att anmäla dig till HundTTS anger du att du accepterar denna integritetspolicy. Om du inte godkänner denna sekretesspolicy ska du inte anmäla dig till HundTTS. Din fortsatta registrering efter att ändringar i denna sekretesspolicy har publicerats kommer att anses vara ditt godkännande av dessa ändringar.

Denna policy uppdaterades 6 juli 2021.